top of page

Låt oss hjälpa ditt företag

Tillsammans hjälps vi åt att strukturera ditt arbete med styrelse- och ledningsgrupper

Vi hjälper dig att bygga ett team och behålla förtroendet bland medlemmarna i ledningsgruppen. Vi organiserar  olika workshops, utbildningar och faciliterar möten gällande strategiskt beslutsfattande och implementering av förändringar.

Image by Campaign Creators

Konkreta exempel

Att skapa en ledningsgrupp som fungerar som ett team

Det var en gång ett företag som under några år hade stagnerat. Företaget hade från början byggts upp genom att anefter lägga till en rad rätt så olika inriktningar till företagets agenda. Man hade flera gånger försökt skapa en gemensam ledningsgrupp utan att riktigt lyckas. Även om ledningsgruppen hade gemensamma processer fanns ingen gemensam styrning, ingen identitet eller känsla av sammanhang.

Företaget hade onekligen skapat ett antal starka ledare, som dock stod väldigt långt från varandra både geografiskt och kulturellt. Ledarna hade väldigt få gemensamma stödfunktioner och fungerade mest som ledare för oberoende företag. De facto hade varje styrelsemedlem en stark individualistisk personlighet och väldigt lite att göra med varandra.

Eftersom man inte kan skapa en kör med bara divor reflekterades varje ledares individualistiska personlighet i varje enskild medarbetare.

I de här situationerna, när vi jobbar med att bygga upp en ledningsgrupp, hjälper vi först till med att definiera företagets gemensamma syfte.

Det finns en historia som berättar om tre stenläggare.

Trots att de utförde exakt samma arbete med att forma stenarna och göra dem till en beläggning, hade de väldigt olika attityder och energi.

Den första stenläggaren var utmattad, deprimerad, grå och hade sjuk rygg. Han högg stenar 10 timmar om dagen, 6 dagar i veckan.

Den andra var i bättre form, men var ändå lite oengagerad. Han jobbade för att försörja sin familj.

Den tredje var leende och lycklig. Han jobbade på att bygga en katedral.

Den här metaforen illustrerar de sätt på vilka vi hjälper. Vi hjälper er att definiera det gemensamma högre syftet, vi skapar rät sorts ledning och hjälper er att kommunicera ordentligt. Vi hjälper medlemmarna i ledningsgruppen att skapa en känsla av sammanhang i organisationen: så blir de individuella stenhuggarna till ett team som tillsammans bygger en katedral.

Sculpture Artist

Ledningsgruppen strategi: risken att bara göra mer av samma saker

När framgången inte riktigt har kommit än finns risken att ledningsgruppen agerar snabbt och implementerar ”korrigerande åtgärder”.

Vi vet att det är mänskligt och naturligt att vilja göra mer av samma saker. Det är verkligen så, att även om det kamoufleras med etiketter som ”organisationsförändring” och ”omstrukturering”, så är det egentligen bara texten som ändras medan musiken förblir den samma.

Då man blir medveten om detta kan saker förändras. Före man introducerar en ny strategi bör man släppa den föregående. Vi kan hjälpa er med den processen.

Grejen med att göra mer av samma saker är att man får mer av samma resultat. Om man befinner sej i en mindre lyckad situation löns det för ledningsgruppen att stanna upp och reflektera över de föregående besluten som ledde till ett negativt resultat. Vilken var den ursprungliga positiva intentionen?

När man väl har formulerat och blivit medveten om vilken den positiva intentionen var, föreslår vi att man behåller den och istället arbetar tillsammans för att hitta andra vägar för att uppnå resultat.

Kan man kommunicera detta till organisationen kan man uppnå goda resultat.

AdobeStock_62622885_Preview.jpeg

Strategiimplementering

Vägledning

Strategiska beslut samt affärsutveckling: Med vår erfarenhet och våra ledarskapsverktyg kan vi lotsa er säkert utanför er  bekvämlighetszon.

Tillväxt

Ditt företag växer: med vår 20-åriga erfarenhet från den internationella affärsvärlden, tillsammans med våra specialområden inom bland annat kulturskillnader leder vi ditt företag mot en säker  tillväxt

Konkreta exempel

Utmaningen för ett litet företag att växa till ett medelstort

Ett bra exempel är ett litet företag som fungerar bra. Ägaren/grundaren övervakar eller genomför allt, utvecklar affärsverksamheten, anställer personal för att klara av den ökade efterfrågan och arbetsbördan. Det går för det mesta bra upp till en viss nivå under tiden man lanserar och utvecklar. Det vinstdrivande företaget når nya höjder. Ägaren (tränare-spelare) ser sitt företag gå från ingenting till ett företag som vuxit 15% /år under de senaste 5 åren och har 15 personer på lönelistan. Succé!

Men i det här läget är framgångssagan i farozonen.

För att gå vidare till nästa nivå härifrån krävs att man introducerar en ny struktur. Vår ägare borde gå med på att delegera förtroende, makt och ledarskap till nyckelpersoner som anställs. Det skulle kräva implementering av processer som kvalitet, inköp, försäljning och marknadsföring, kontroll, IT, HSE, utbildning, rapportering (…) Även implementering av en ledningsgrupp, en rekryteringsprocedur samt en egen juridikavdelning…

I det här skedet är stegen för stora att tas på egen hand och om företaget fortsätter ensamt på den här vägen leder det till överbelastning, utmattning och förlorad kontroll.

 

Det är just där vi kan hjälpa.

Vi är här för att hjälpa till med att stegvis implementera en struktur som kommer att hjälpa företaget att växa vidare från ett litet företag till ett medelstort. Företaget kommer att lägga i en högre växel men ändå behålla den ursprungliga flexibilitet, själ och hjärta som den ursprungliga grundaren bidrog med.

austin-distel-wD1LRb9OeEo-unsplash.jpg

Tillväxt genom förvärv

Ett stort företag förvärvar ett nytt start up-företag för att diversifiera sin affrsverksamhet och starta en ny inriktning. Personalen i start up-företaget har gjort sitt företag attraktivt och visar goda resultat. Alla indikatorer visar grönt. Personalen på det stora företaget har gjort sin förvärvsutredning, investerarna är positiva och styrelsen ger grönt ljus. Dags för champagne!

Snart efter förvärvet ser vi att nyckelpersoner från start up-företaget försvinner, flera än vad som var förväntat. De förväntade försäljnings- och vinstvolymerna är inte på den nivå som de förväntades vara ett år efter förvärvet.

Tyvärr; medan det stora företaget gjorde sitt bästa för att omfamna den nyligen förvärvade firman så kvävde det istället den.

På det sätt vi gör en sak, gör vi allt. Då prioriteten låg på att kontrollera den nya helheten, ledde det till att den förvärvade firman omstrukturerades för att lättare kunna kontrolleras. Man implementerade starka processer med påföljden att flexibiliteten och uppfinningsrikedomen, som var de största orsakerna till förvärvandet, försvann.

Vi kan hjälpa er att få en lyckad integreration genom att visa ledningen en idé som innebär en bild av två olika klockor.

 

Efter ett förvärv är det viktigt att kunna visa snabba resultat (det här är investerarnas snabba klocka), men lika viktigt är det att följa integrationsklockans långsamma fart. Att adoptera ett barn in i en stor familj kräver tid både av familjen och barnet.

Vi följer utvecklingen genom att synkronisera de två klockorna och till slut få dem att visa samma tid.

AdobeStock_55854199.jpeg

Förändring av företag

Man brukar säga att ”företagskultur äter förändringsstrategier till frukost”. Med det vill man säga att människan, och i förlängningen företag drivna av människor, är motvilliga till förändring.

Dock är det så, att vissa förändringar är oundvikliga då det kan vara frågan om företagets överlevnad.

Vi kan ta en hårt arbetande smed som exempel. I början av förra århundradet arbetade han i sin smedja lokaliserad i närheten av en huvudväg.

Hantverkaren hade rykte om sej att vara den bästa smeden i landet. Han hade valt ett bra ställe (miljö) och hade både den nödvändiga kunskapen och verktygen för att snabbt kunna smida, reparera och tillverka hästskor (beteende-kapacitet). Han tycker om och uppskattar sitt arbete då han upplever att han bidrar till att få trafiken att flyta.

Han definierar sej själv som ”en som möjliggör rörelse” (identitet).

Allt är bra ända tills vår modige smed ställs inför en massiv förändring av sin arbetsmiljö: hästarna ersätts med bilar.

Självklart räcker det inte till att vara bäst på något som är föråldrat.

Hur som helst, han var väldigt snabb att ändra om sin smedja och göra den till däckcenter och bilverkstad. Han skaffade sej nya kunskaper och verktyg och kunde så fortsätta sin mission att hjälpa människor till smidiga förflyttningar.

Föreställ er att vår smed i stället hade drivits av en ovillkorlig kärlek till djuret. Hans kärlek för hästen hade gjort den mekaniska revolutionen mycket svårare att acceptera och dessutom gjort honom motvillig till förändring. Det hade inte gått så smidigt för honom att skaffa sej nya kunskaper och verktyg.

För att kunna träna upp sina kunskaper och förmågor bör man först ha finjusterat och kommunicerat sin strategi gällande syfte, vision och uppdrag.

Digitalisering, distansarbete och energirevolutionen innebär lika stora förändringar för oss idag som den mekaniska revolutionen var för smeden. Vi hjälper er med förändring! Vi hjälper er med flexibilitet!

AdobeStock_63659416.jpeg

Helhetsrevision

Balansering

Du söker ett säkert resultat: Vi gör periodiska kontroller på hur friskt ditt företag är från ett kundperspektiv, personalperspektiv, processperspektiv samt effektivitetsperspektiv. Vi levererar en hälsokontroll för ditt företag.

Resultat

Det man kan mäta är inte alltid det man vill ha : Vi kan utforma en strategi för att  kunna mäta de rätta sakerna.

Konkreta exempel

Få det du verkligen vill ha, inte bara det du kan mäta

Konfucius sa: ”Då en vis man pekar på månen undersöker idioten fingret.”

Oberoende vår nivå av visdom kan vi inte med blotta ögat se både månen och fingret samtidigt. Det är frågan om fokus och djupseende; fokusera på fingret och månen blir till ett suddigt bakgrundsljus, fokusera på månen och fingret försvinner.

Vår illustration leder oss till företaget som fokuserar på att minska kostnaderna för att öka vinsten.

Inköpsavdelningen bedöms enligt vilka rabatter den får från de som levererar material, och en bonus är kopplad till deras prestation.

I andra änden av byggnaden sitter kvalitetsavdelningen. Deras uppgift är att minska kostnader för avvikelser i produkten eftersom det kostar att göra om. Vilket i sin tur äter upp vinsten.

Snabbt kommer du att se, att om inköpsavdelningen lyckas, kommer det i sin tur att påverka kvaliteten negativt.

(Verkligen: allt för billigt material/komponenter leder till en sämre kvalitet. Den eventuella vinsten här äts upp flerfaldigt efter försäljning.)

Det fungerar även vice versa; för att hålla förekomsten av avvikelser i produkten låg kräver kvalitetsavdelningen ökad kvalitetsgranskning, att man följer procedurer och skaffar certifikat. Det leder till att flera leverantörer av material faller bort, eftersom de inte klarar av att möta kvalitetskraven.

För höga kvalitetskrav leder alltså till att det finns färre leverantörer och således ett högre inköpspris på materialet. Det som kunde sparas med högre kvallitet går förlorat då färre leverantörer kan ge offerter.

Det är dags att få det du vill ha och inte bara det du kan mäta. För att öka vinsten krävs det att du ser både fingret och månen. Då man fotograferar kan man leka med bländaren i sin kamera. På så sätt kan man få både fingret och månen att framträda skarpt.

I vårt exempel kunde det kanske vara en idé att behålla nyckeltalen som de är både för inköps- och kvalitetsavdelningen, då de sätter fokus på målet som ska uppnås. Varför inte belöna båda avdelningarna med en bonus på basen av den andras nyckeltal?

Vår inköpare skulle få en bonus om kvalitetskraven uppfylls, och kvalitetsavdelningen skulle få en bonus om inköpskostnaden gick ner.

Vinsten skulle stiga över hela linjen.

 

Looking Through Telescope

Tydlig process – en del av den finska kulturen

 

Geert Hofstede skulle placera den finska organisationsmodellen i den väloljade motor-sektionen. Med det här vill vi visa att den organisationsmodell som kulturellt sett föredras av finska företag är den där arbetet och uppgifterna tydligt definieras på förhand och de vardagliga operationerna är baserade på väletablerade rutiner. Med andra ord: man fäster vikt vid att utveckla processer som stöder utförandet av arbetet.

Det är en verklig styrka! Men risken med det här är att vi bara gör det vi kan och är bra på. En förmåga som används jämnt blir använd fel.

En processtyrd organisation kan ha en tendens att reagera på samma sätt i alla situationer: man sätter till en process för just den situationen. Det är en bekvämlighetszon.

Här är det troligt att man inte riktigt undersökt möjligheten att se affärverksamhetens andra sidor.

Det är inte sagt att kundens, företagets och människornas röst alltid hörs då deras röster inte alltid är höga.

Då man har implementerat processerna finns en risk för att man minskar individens involvering, motivation och i värsta fall kompetens om man implementerar ännu fler processer. Om allt är satt i system finns det lite eller inget utrymme för individuella handlingar och inflytande.

Även kunden kan gå vilse i företagets processer och kan uppleva att hens behov inte uppfylls, helt enkelt på grund av att kundens önskan ännu inte blivit processad.

Vi hjälper till att lyssna till företaget genom att undersöka balansen mellan de olika dimensionerna (process, företag, människa, kund).

Vi stöder företaget att tillsammans med oss hitta lösningar och titta närmare på de mindre undersökta områdena.

nsplsh_37315158515553435f446f~mv2_d_4000
Houston, we 've got a problem...

Vad var det som räddade  Apollo XIII? Jo, det var ingenjörer som inte var ombord och inte i omedelbar fara. Det var inte heller de som hade planerat rymdfarkosten till att börja med. Det var ingenjörer som var fria att hitta på en lösning från det som fanns tillgängligt.

 

 

 

Med denna metafor kan vi guida er genom svårigheter genom att använda de resurser som redan finns i er organisation.

Kreativa lösningar

download (4).png

Konkreta exempel

Kreativitet kan spara mycket pengar

Enligt legenden upptäckte NASA´s forskare på 1960 – talet, mitt under rymdkapplöpningen, att pennor inte fungerade i nollgravitation. Detta ledde till att de spenderade många år och miljoner dollar för att utvecklaa en kulspetspenna som man skulle kunna skriva med utan att behöva tyngdkraften för att dra bläcket ur pennan.

 

Föremålet, som patenterades 1965, kallades Rymdpennan – The Space Pen, eller Nollgravitationspennan – Zero Gravity Pen. Pennan som marknadsfördes av Fisher Space Pen Company, är en penna som fungerar med hjälp av tryckfyllda bläckpatroner. Pennan fungerar under nollgravitation, under vatten, på vått och fett papper, i alla vinklar och under stora variationer i temperatur.

 

 

 Verklig ingenjörskonst!

De sovjetiska kosmonauterna använde en blyertspenna.

Ibland innebär kreativitet att man ser möjligheten att använda sej av de enklaste möjliga lösningarna.

Red Pen

Oväntade fantastiska möjligheter

På samma sätt som en filmproducent jobbar kreativt då hen skapar film, på samma sätt leder vi våra workshops kreativt.

Hemligheten ligger i att bygga upp en kreativ workshop i tre tydliga faser:

Första fasen: Alla idéer är välkomna. De mest exotiska, färgstarka, exentriska och ostrukturerade bidragen tillåts och uppmuntras. Vår inställning är: ”om allt vore möjligt, hur skulle det då vara?”

I den här workshopen är kritik inte tillåtet. Allt är möjligt.

Då tillräckligt med idéer är kläckta och insamlade avlutar vi den första fasen och går in i den andra.

Andra fasen: I den här fasen är inga nya idéer tillåtna. Tillsammans skriver vi en ny historia uppbyggd av alla idéer. Tanken är att väva samman all dessa idéer och skapa en röd tråd bland dem. I det här skedet skulle en filmproducent antagligen ha material som skulle räcka till en 10-timmars film.

Tredje fasen: här tar vi in hjärnan i rummet igen och börjar använda oss av konstruktiv kritik. Vi försöker anpassa historien till verkligheten och ta hänsyn till marknaden, kunderna, kostnader, tid, investerare mm. Vi försöker ta bort det omöjliga och behålla det som är möjligt; vi reducerar 10-timmars filmen till en film på 90 minuter som kan säljas.

Vi sammanställer en slutprodukt. Gruppen lämnar rummet med oväntade fantastiska möjlgheter.

Fantastiskt!

AdobeStock_352928708.jpeg
bottom of page